Fundacja Stypendialna
im. Jana Antoniego Czechnickiego

35-030 Rzeszów, ul. 3 Maja 4/5
Biuro czynne wtorek godz. 1500-1700

tel./fax 17 852 87 91, e-mail: fsczechnicki@interia.pl
tel. kom. 602 594 804

Statut

STATUT

Fundacji Stypendialnej im. Jana Antoniego Czechnickiego w Rzeszowie

tekst jednolity wg stanu na dzień 23 września 2016 r.

 

 

 

Rozdział I

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 § 1

Fundacja pod nazwą „ Fundacja Stypendialna imienia Jana Antoniego Czechnickiego” zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Fundatora Marię Czechnicką–Faber aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Elżbietę Kula w jej Kancelarii Notarialnej w Jaśle Rep.  A. numer1632/2002 działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach  / Dz. U.    z 1991r. Nr  46  poz. 203  z 1997r. Nr  121  poz.769  i  z 2000r.  Nr 120  poz. 1268 /  oraz postanowień niniejszego statutu.

 

 § 2

Fundacja ma osobowość prawną.

 § 3

Siedzibą Fundacji jest Rzeszów.

 § 4

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 § 5

 

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę.

 

§ 6

 

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

 

§ 7

 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

Rozdział  II

 CELE  I  ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

 § 8

 

Celem Fundacji jest niesienie pomocy młodzieży uczącej się, w tym szczególnie uzdolnionej,

a pochodzącej z rodzin niezamożnych, obywateli polskich, a także młodzieży pochodzącej z rodzin polskich zamieszkałych na terenie byłego Związku Radzieckiego.

  § 9

 

1.Świadczeniami pomocy materialnej dla uczniów i studentów są:

-         stypendium socjalne

-         stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

-         zapomogi

 

2.Stypendium socjalne przysługuje uczniom szkół średnich i studentom będącym w trudnej sytuacji materialnej, mającym dobre wyniki w nauce, a których rodzice nie są w stanie pokryć podstawowych potrzeb związanych z nauką.

 

3.Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać oprócz stypendium socjalnego również dofinansowanie do zakupu pomocy naukowych (stypednium specjalne dla osób niepełnosprawnych).

 

4.Zapomogi mają charakter doraźny i przysługują uczniom i studentom, którzy chwilowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

 § 10

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z jej celami.

 

Rozdział  III

  MAJĄTEK  I  DOCHODY FUNDACJI

 

§ 11

Majątek Fundacji stanowi:

 

1.      fundusz założycielski w wysokości 20 000,-zł  /słownie:dwadzieściatysięcyzłotych/  oraz nieruchomość położona w Rzeszowie wymienione w akcie notarialnym jej ustanowienia

2.      pieniądze, papiery wartościowe, nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe nabyte w czasie działalności statutowej Fundacji

 

§ 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 13

Dochody Fundacji pochodzą z:

 

   a/ dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego

   b/ darowizn, spadków i zapisów

   c/ dochodów ze zbiórek i imprez publicznych

   d/ odsetek bankowych

   e/ wszelkich innych wpływów

§ 14

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przejęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 16

Zarząd może podjąć uchwałę o utworzeniu funduszu rezerwowego i określić zasady jego funkcjonowania.

§ 17

 

Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§ 18

Rozporządzenie składnikami majątku trwałego Fundacji może nastąpić w przypadku, gdy:

1.      uzasadniają to cele Fundacji

2.      następuje materialne zużycie

3.      ich utrzymanie zagraża ekonomicznemu bytowi Fundacji

 

Rozdział  IV

ORGANY FUNDACJI

 

§ 19

Organami Fundacji są:

1.Fundator

2.Zarząd Fundacji

§ 20

 

1. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani  przez Fundatora. Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie. Odwołanie Członka Zarządu przed upływem kadencji przez inny uprawniony podmiot może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów.

2.Fundator może wyznaczyć osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie uprawnienia do powoływania Zarządu. Wyznaczenie takiej osoby wymaga formy aktu notarialnego. Dalsza delegacja uprawnień nie jest dopuszczalna.

3. W przypadku, gdy Fundator na trwałe utraci możliwość realizacji uprawnień do powoływania i odwoływania Członków Zarządu i jednocześnie nie wyznaczył osoby która przejęła uprawnienie w powyższym zakresie, powołanie i odwołanie Członków Zarządu następuje w trybie § 22.  

4. Podmiot powołujący Członków Zarządu wskazuje, jednocześnie Członka Zarządu, który będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Liczba Członków Zarządu nie może przekroczyć pięciu osób łącznie z Prezesem Zarządu.

5. Członkowie Zarządu są powoływani na kadencje nie dłuższe niż 6 lat. Jeżeli z upływem kadencji jedynego Członka Zarządu nie zostanie powołany nowy Członek Zarządu na jego miejsce, dotychczasowy, jedyny Członek Zarządu pełni swoją funkcję do chwili powołania nowego Członka Zarządu chyba że nie wyrazi woli przedłużenia kadencji i złoży rezygnację.

6.  Powołanie Członków Zarządu na następne kadencje jest dopuszczalne.

§ 21

Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, rezygnacji lub odwołania Członka Zarządu.

§ 22

W przypadku, gdy Fundator na trwałe utraci możliwość powoływania i odwoływania Członków Zarządu, w szczególności na skutek śmierci lub choroby, Zarząd w drodze pisemnej uchwały dokona zmiany statutu poprzez powołanie Rady Fundacji składającej się z co najmniej 3 osób fizycznych, która przejmie kompetencje do powoływania i odwoływania Członków Zarządu. W uchwale zostanie określony pierwszy skład Rady Fundacji oraz jej organizacja, a także tryb uzupełnienia jej składu i dodatkowe kompetencje.

§ 23

Zarząd w szczególności:1.Reprezentuje Fundację na zewnątrz

2.Uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji

3.Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji

4.Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy

5.Kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowej

6.Ustala regulamin Biura Fundacji

7.Powołuje i odwołuje Dyrektora Biura Fundacji

8.Ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i nagrody dla pracowników zatrudnionych w działalności statutowej

9.Podejmuje uchwały w przedmiocie zmiany statutu, połączenia oraz likwidacji Fundacji

10.Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji

11.Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo lub odpłatnie na podstawie umowy zlecenia lub stosunku pracy

12.Przeciętne wynagrodzenie członka zarządu nie może być wyższe od dwukrotnego / dla Prezesa / lub półtorakrotnego / dla członka Zarządu / przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

§ 24

Zarząd wieloosobowy działa kolegialnie na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu.

§ 25

W posiedzeniach Zarządu uczestniczą jego członkowie osobiście, mogą też w nich uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 26

1.Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

2.Do ważności uchwały Zarządu w sprawach zbywania, zmiany oraz obciążenia majątku nieruchomego Fundacji konieczna jest jednomyślność wszystkich członków Zarządu.

§ 27

W okresie między posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.

§ 28

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:

a)      W przypadku zarządu jednoosobowego – jedyny Członek Zarządu,

b)      W przypadku zarządu w skład którego wchodzi większa liczba osób -  dwaj Członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

 

Rozdział V

ZMIANA STATUTU

 

§ 29

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych celów Fundacji

§ 30

Zmiany Statutu może dokonać tylko Zarząd Fundacji w formie pisemnej uchwały.

Rozdział VI

POŁĄCZENIE FUNDACJI

 

§ 31

Dla efektywnego realizowania celów Fundacja może łączyć się z inną Fundacją mającą zbieżne cele.

§ 32

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli cel zasadniczy Fundacji uległby zmianie.

§ 33

Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

 

Rozdział VII

 LIKWIDACJA FUNDACJI

 

§ 34

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 35

Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

§ 36

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Fundatora z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 37

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejestrowy w Rzeszowie.

Realizacja Zdzislowicz.pl - Strony WWW Rzeszów