Fundacja Stypendialna
im. Jana Antoniego Czechnickiego

35-030 Rzeszów, ul. 3 Maja 4/5
Biuro czynne wtorek godz. 1500-1700

tel./fax 17 852 87 91, e-mail: fsczechnicki@interia.pl
tel. kom. 602 594 804

Regulamin

Regulamin przyznawania pomocy materialnej

przez Fundację Stypendialną im. J.A. Czechnickiego w Rzeszowie

 na rzecz uczniów i studentów  

 1. Zgodnie z § 9 Statutu Fundacji, świadczeniami pomocy materialnej dla uczniów i studentów są:
  • stypendia socjalne,
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych (posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),
  • zapomogi.
 2. Wskazane wyżej świadczenia pomocy materialnej może otrzymać wyłącznie student lub uczeń będący w trudnej sytuacji materialnej i spełniający wymogi niniejszego regulaminu.
 3. Celem Fundacji jest kierowanie pomocy materialnej w szczególności do sierot, półsierot, uczniów i studentów z rodzin niepełnych (rozbitych), którzy ze względu na niemożliwość wyegzekwowania należnych alimentów są pozbawieni środków utrzymania, dzieci i wychowanków z domów dziecka i rodzin zastępczych, z rodzin mających kłopoty zdrowotne, uczniów i studentów z rodzin wielodzietnych, uczniów i studentów, których rodzice są emerytami lub rencistami, pobierającymi niskie świadczenia emerytalno-rentowe.
 4. Studenci studiów zaocznych i wieczorowych wnoszą oświadczenie o nie świadczeniu pracy na podstawie umowy o pracę.
 5. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o pomoc materialną składając pisemne wnioski do Fundacji w okresie od 1 września do 15 października każdego roku.  
 6. Wnioskodawcy pobierający jedno ze świadczeń mogą ubiegać się o inne świadczenia przewidziane niniejszym regulaminem.
 7. Pomoc materialna pobrana w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi, a Fundacja zawiadamia właściwe organy.
 8. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski uczniów i studentów studiujących w szkołach i uczelniach województwa podkarpackiego oraz mieszkających na terenie woj. podkarpackiego.
 9. Wnioski p przyznanie świadczeń pomocy materialnej winny być składane do Fundacji na formularzach umieszczonych na stronie internetowej Fundacji. Fundacja jest uprawniona do żądania przedłożenia przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów bądź wyjaśnień w celu weryfikacji wniosku.
 1. Stypendium socjalne.
 1. Uprawnionymi do ubiegania się o stypendium socjalne są:
  • uczniowie szkół średnich,
  • studenci wyższych uczelni, w tym niepracujący studenci studiów zaocznych i wieczorowych 
 2. Stypendia socjalne są przyznawane przez Zarząd Fundacji wnioskodawcom spełniającym następujące warunki:
 3. średnia ocen powinna wynosić odpowiednio:
  • powyżej 4,5 dla uczniów szkół średnich,
  • powyżej 4,4 dla studentów szkół (uczelni) wyższych
 4. dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać 1200 zł brutto
 5. wiek ucznia/studenta nie może przekraczać 26 lat
 6. Stypendium nie może być przyznane studentowi przebywającemu na urlopie dziekańskim. Student pobierający stypendium socjalne winien zawiadomić na piśmie Fundację o skorzystaniu z urlopu dziekańskiego. Stypendium za okres urlopu dziekańskiego podlega zwrotowi na rzecz Fundacji.
 7. Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy i jest wypłacane miesięcznie (od października do czerwca), zarówno dla uczniów jak i studentów, maksymalnie do ukończenia przez ucznia lub studenta 26 roku życia.
 8. Stypendium socjalne dla uczniów wynosi od 100 do 300 zł, a dla studentów od 200 do 400 zł miesięcznie i jest wpłacane na konto osobiste uczenia/studenta w dowolnym banku.
 9. Wysokość stypendium socjalnego może być zróżnicowana w zależności od sytuacji materialnej ucznia lub studenta, która musi być należycie  udokumentowana w złożonym wniosku. Wysokość świadczeń jest ponadto zależna od sytuacji majątkowej Fundacji.
 10. W sytuacjach nadzwyczajnych dotyczących sytuacji zdrowotnej lub rodzinnej wnioskodawcy, stypendium socjalne może zostać przyznane przez Zarząd Fundacji, jeżeli wnioskodawca spełnia kryterium dochodowe a nie spełnia kryterium średniej ocen, albo  w sytuacji, w której wnioskodawca nie spełnia ww. kryteriów jednak średnia ocen lub dochód nieznacznie odbiega od wymogów określonych w pkt II. 

 

 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

I.  Uczniowie lub studenci będący osobami niepełnosprawnymi, którzy spełniają wymogi niskiego dochodu na członka rodziny (nie więcej niż 800 zł brutto na osobę), niezależnie od uzyskiwanej średniej ocen, mogą otrzymać jednorazowe stypendium specjalne w postaci dofinansowania zakupu pomocy naukowych. Dopłata ta nie może przekroczyć kwoty 800 zł i może być wypłacona tylko jednorazowo w oparciu o udokumentowany wniosek.  

II. W sytuacjach nadzwyczajnych dotyczących sytuacji zdrowotnej lub rodzinnej wnioskodawcy, stypendium specjalne może zostać przyznane przez Zarząd Fundacji, jeżeli wnioskodawca nie spełnia ww. kryterium dochodu, przy czym dochód na członka rodziny nieznacznie odbiega od wymogów określonych w pkt I powyżej.

 1. Zapomoga.

I. Zapomoga ma charakter doraźny i może być przyznana uczniowi lub studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej np. z powodu śmierci żywiciela, choroby, kradzieży, nieszczęśliwego wypadku itp.

II. Zapomoga jest wypłacana jednorazowo w oparciu o wniosek ucznia lub studenta odpowiednio udokumentowany tylko raz w roku kalendarzowym i wynosi od 200 zł do 500 zł.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30/08/2019r. i obowiązuje do odwołania lub zmiany.

 

Realizacja Zdzislowicz.pl - Strony WWW Rzeszów