Fundacja Stypendialna
im. Jana Antoniego Czechnickiego

35-030 Rzeszów, ul. 3 Maja 4/5
Biuro czynne wtorek godz. 1500-1700

tel./fax 17 852 87 91, e-mail: fsczechnicki@interia.pl
tel. kom. 602 594 804

Aktualności

Rozpoczęcie działalności fundacji

Fundacja pod nazwą „ Fundacja Stypendialna im. Jana Antoniego Czechnickiego” rozpoczęła swoją działalność 1 września 2002 r.

Celem Fundacji jest niesienie pomocy młodzieży uczącej się, w tym szczególnie uzdolnionej, pochodzącej z rodzin ubogich. Świadczeniami pomocy materialnej dla uczniów studentów są:

Stypendium Socjalne przysługuje uczniom szkół średnich i studentom będącym w trudnej sytuacji materialnej, a mającym dobre wyniki w nauce. Stypendia przyznawane są  przez Zarząd Fundacji na okres roku szkolnego tj. od października do czerwca.

 Zapomogi mają charakter doraźny i przysługują uczniom i studentom, którzy chwilowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Pomoc materialna przyznawana jest przez Zarząd w wyniku rozpatrywania wniosków składanych przez osoby zainteresowane, zgodnie z opracowanym regulaminem.

Dochody Fundacji pochodzą z wynajmu pomieszczeń w budynkach przy ul. Grunwaldzkiej 34 oraz przy ul. 3 Maja 4, które są własnością FundacjiDochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

Działalność Fundacji za okres od 1 września 2002 r. - 30 września 2022 r.

W okresie 20-letniego istnienia Fundacji - 1.09.2002 r. do 30.09.2022 r. przyznano:
Na wypłatę stypendiów w tym okresie przeznaczono łącznie: 1 860 180,00 zł
Na wypłatę zapomóg w tym okresie przeznaczono łącznie: 56 820,00 zł
Ogólnie na w/w cele przeznaczono w tym okresie 1 917 000,00 zł
 
Ponadto na rok szkolny 2022/2023 ( październik 2022 do czerwiec 2023 ) przyznano 17 stypendiów ( 10 dla studentów - 400zł/m-c  i 7 dla uczniów - 300zł/m-c).

Realizacja Zdzislowicz.pl - Strony WWW Rzeszów